Room: P207

Fullscreen Index Help Finder No Category, No Equipment

Weeks: 1-4, 6/4/2018 - 6/25/2018

8:00am- 9:00am 9:00am- 10:00am 10:00am- 11:00am 11:00am- 12:00pm 12:00pm- 1:00pm 1:00pm- 2:00pm 2:00pm- 3:00pm 3:00pm- 4:00pm 4:00pm- 5:00pm
M
O
N
  9:00am-12:00pm, Wks 1-8, 6/4/2018 - 7/23/2018
Special functions [MAT1364]
Kurujyibwam (Dr Celestin)
P207
Year 1 Math (Applied Maths)
         
T
U
E
8:00am-11:00am, Wks 1-8, 6/5/2018 - 7/24/2018
Complex analysis [MAT1363]
Rusagara (Dr Innocent)
P207
Year 1 Math (Applied Maths)
           
W
E
D
                 
T
H
U
  9:00am-12:00pm, Wks 1-8, 6/7/2018 - 7/26/2018
Special functions [MAT1364]
Kurujyibwam (Dr Celestin)
P207
Year 1 Math (Applied Maths)
         
F
R
I
                 
S
A
T
                 
S
U
N
                 

Created by pc with CELCAT Web Publisher on 7/12/2018